رندر های برتر

رندر های برتر هفته دوم آذر

رندر های برتر هفته دوم آذر

رندر های برتر هفته دوم آذر     در این پست رندر های برتر هفته گذشته که بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند را به شما معرفی میکنیم. تمامی رندر های معرفی شده با استفاده از نرم افزار بلندر ساخته شده اند.     1.My new piece called “There” اثر BespokeCube     …

رندر های برتر هفته دوم آذر ادامه »

رندر های برتر هفته اول آذر

رندر های برتر هفته اول آذر

رندر های برتر هفته اول آذر     در این پست رندر های برتر هفته گذشته که بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند را به شما معرفی میکنیم. تمامی رندر های معرفی شده با استفاده از نرم افزار بلندر ساخته شده اند.     1.A cabin in the woods اثر birdnamnam     …

رندر های برتر هفته اول آذر ادامه »

چهارم

رندر های برتر هفته چهارم آبان

رندر های برتر هفته چهارم آبان     در این پست رندر های برتر هفته گذشته که بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند را به شما معرفی میکنیم. تمامی رندر های معرفی شده با استفاده از نرم افزار بلندر ساخته شده اند.     1.Walter White / Heisenberg (Breaking Bad) – Stylized sculpt …

رندر های برتر هفته چهارم آبان ادامه »

رندر های برتر هفته سوم آبان

رندر های برتر هفته سوم آبان

رندر های برتر هفته سوم آبان     در این پست رندر های برتر هفته گذشته که بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند را به شما معرفی میکنیم. تمامی رندر های معرفی شده با استفاده از نرم افزار بلندر ساخته شده اند.     1.Abandoned Space Station (CG Boost Challenge) اثر Immeasurably   …

رندر های برتر هفته سوم آبان ادامه »

رندر های برتر هفته دوم آبان

رندر های برتر هفته دوم آبان

رندر های برتر هفته دوم آبان     در این پست رندر های برتر هفته گذشته که بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند را به شما معرفی میکنیم. تمامی رندر های معرفی شده با استفاده از نرم افزار بلندر ساخته شده اند.     1.African Pride اثر George Siskas     2.Study – …

رندر های برتر هفته دوم آبان ادامه »

رندر های برتر هفته اول آبان

رندر های برتر هفته اول آبان

رندر های برتر هفته اول آبان     در این پست رندر های برتر هفته گذشته که بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند را به شما معرفی میکنیم. تمامی رندر های معرفی شده با استفاده از نرم افزار بلندر ساخته شده اند.     1.Santorini by Night اثر Mia Boas     2.Cabin …

رندر های برتر هفته اول آبان ادامه »

رندر های برتر هفته چهارم مهر

رندر های برتر هفته چهارم مهر

رندر های برتر هفته چهارم مهر     در این پست رندر های برتر هفته گذشته که بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند را به شما معرفی میکنیم. تمامی رندر های معرفی شده با استفاده از نرم افزار بلندر ساخته شده اند.     1.Yanee Starsblade, a Force descendant اثر Marco Iacopetti   …

رندر های برتر هفته چهارم مهر ادامه »

رندر های برتر هفته سوم مهر

رندر های برتر هفته سوم مهر

رندر های برتر هفته سوم مهر     در این پست رندر های برتر هفته گذشته که بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند را به شما معرفی میکنیم. تمامی رندر های معرفی شده با استفاده از نرم افزار بلندر ساخته شده اند.     1.Squid Game – Stylized sculpt اثر Geosyrup     …

رندر های برتر هفته سوم مهر ادامه »

رندر های برتر هفته دوم مهر

رندر های برتر هفته دوم مهر

رندر های برتر هفته دوم مهر     در این پست رندر های برتر هفته گذشته که بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند را به شما معرفی میکنیم. تمامی رندر های معرفی شده با استفاده از نرم افزار بلندر ساخته شده اند.     1.Ruined Greek Temple اثر GurJas Studios     2.Bookstore …

رندر های برتر هفته دوم مهر ادامه »

رندر های برتر هفته اول مهر

رندر های برتر هفته اول مهر

رندر های برتر هفته اول مهر     در این پست رندر های برتر هفته گذشته که بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند را به شما معرفی میکنیم. تمامی رندر های معرفی شده با استفاده از نرم افزار بلندر ساخته شده اند.   1.Reithalle اثر Artur Szóstakowski     2.The Kraken اثر Ruud …

رندر های برتر هفته اول مهر ادامه »